*) stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny / web page not optimised for tablets and smartphones
adresa / address: Jelačičova 1   |   821 08 Bratislava   |   Slovensko mobil / mobile: +421 940 646 637 e-mail: office@transron.com 
o nás služby náš tím kontakt zákazníci english
KONZULTAČNÉ A OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY PRÁVNE PORADENSTVO V OBLASTI DOPRAVY Aj keď pre väčšinu firiem doprava nie je ťažiskovým podnikaním, predsa ju nemožno  ignorovať. Pokiaľ nie je správne a efektívne zorganizovaná, môže spôsobovať závažné  problémy pri hlavných podnikateľských činnostiach firmy. Avšak správne optimalizovaná,  doprava sa môže stať zdrojom konkurenčnej výhody pre vaše podnikanie.  Transron pomáha firmám optimalizovať dopravné operácie tak, aby dosiahli ten správny  pomer medzi nákladmi, spoľahlivosťou a flexibilitou. Našimi klientami sú prevažne výrobné a obchodné spoločnosti, rovnako ako aj firmy, ktoré pôsobia v medzinárodnej cestnej doprave  po celej Európe.   Naše služby siahajú od komplexného poradenstva a outsourcingu v oblasti medzinárodnej  cestnej nákladnej dopravy až po právne poradenstvo v tejto oblasti.   S viac než 17 rokmi skúseností disponujeme know-how, ktoré vám pomôže spraviť z dopravy  zdroj konkurenčnej výhody pre vašu firmu. Sídlo našej spoločnosti je v Bratislave avšak svoje služby ponúkame aj firmám a  organizáciám z celého územia Slovenska ako aj zo zahraničia. (Pri firmách so sídlom/prevádzkou mimo bratislavského kraja uprednostňujeme počiatočnú  komunikáciu buď telefonicky, e-mailom alebo cez videohovor / skype).  POSLANIE  Našou misiou je navrhovať a optimalizovať prepravné toky a náklady našich zákazníkov.  Preto ponúkame zákazníkom individuálny outsourcing čiastkových či kompletných projektov  zameraných na medzinárodnú alebo vnútroštátnu prepravu tovaru. Za týmto účelom vždy  sústreďujeme potrebný počet odborníkov, ktorí sú schopní zabezpečiť realizáciu aj  najnáročnejších zákazníckych projektov. Pokiaľ vás zaujala naša ponuka a chcete využiť naše know-how, kontaktujte nás čo najskôr  kvôli bezplatnej úvodnej konzultácii, alebo kliknite na menu vľavo, kde sa môžete dozvedieť  viac o nás, o nami ponúkaných službách ako aj to, kto je našim zákazníkom. Váš Transron stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny
o nás
o nás služby náš tím kontakt zákazníci english

Konzultačné a outsourcingové služby v oblasti dopravy

prevádzkové analýzy a audity návrhy riešení  a optimalizácií v oblasti cestnej dopravy profesionálne tréningy zamestnancov zodpovedných za dopravu poradenstvo a konzultácie pri výbere dodávateľov prepravných služieb poradenstvo a konzultácie pri cenotvorbe za prepravné služby poradenstvo a konzultácie pri organizácii tendrov kompletná organizácia tendrov na prepravné služby iné konzultačné a poradenské služby v cestnej doprave podľa potrieb zákazníka

Právne poradenstvo v oblasti dopravy

odborné konzultácie iné právne poradenské služby v cestnej doprave podľa dohody stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny
služby
NÁŠ TÍM Marek Kele, ing.  konateľ spoločnosti TRANSRON s.r.o. je odborným konzultantom a špecialistom pre medzinárodnú špedíciu a cestnú dopravu s viac  než 17 - ročnými skúsenosťami v odbore. Počas svojho pôsobenia v medzinárodnej cestnej  doprave prešiel rôznymi pozíciami od radového špeditéra až po funkcie v top managemente.  Pracoval v renomovaných európskych špedíciách ako Gefco, Ewals Cargo Care alebo  Gebrueder Weiss, kde navrhoval komplexné dopravné riešenia pre veľkých medzinárodných  hráčov ako Peugeot/Citroen, Arcelor Mittal, Samsung, GM - Opel, Johnson Controls alebo  Lear Corporation. Svoje vedomosti a kontakty si rozširoval aj na medzinárodnom poli pri  aktívnej spolupráci s partnermi a zahraničnými pobočkami spomenutých špedícií. Má ukončené VŠ vzdelanie na Žilinskej Univerzite v odbore Prevádzka a ekonomika cestnej a  mestskej dopravy. Hovorí plynule anglicky, nemecky a pasívne ovláda ruštinu. mobil: (421) 940 646 637 e-mail: kele@transron.com  stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny
o nás služby náš tím kontakt zákazníci english náš tím

KONTAKT

Adresa: Jelačičova 1 821 08 Bratislava Slovensko  Mobil: 0940/ 646 637 e-mail: office@transron.com  IČO:       47 924 624 DIČ:  2024148071 Bankové spojenie: Sberbank a.s. Bratislava Číslo účtu: 4130028405 / 3100 Registrácia: Zapísaný v OR Okres. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100928/B stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny
o nás služby náš tím kontakt zákazníci english kontakt

NAŠI ZÁKAZNÍCI

XELLA Slovensko, spol. s r.o., Šaštín - Stráže SHP Harmanec a.s., Harmanec Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom quick-mix SK s.r.o., Veľký Meder AB-SPED s.r.o., Lednické Rovne TPD Transport s.r.o., Nové Zámky Norio International, Bratislava stránka nie je optimalizovaná pre tablety a smartfóny
o nás služby náš tím kontakt zákazníci english zákazníci
FREIGHT TRANSPORT CONSULTING & OUTSOURCING SERVICES LEGAL ADVICE FOR FREIGHT TRANSPORT Transport is non-core yet critical to many businesses. Managed wrongly, it can be a  bottleneck on company’s core operations. Properly optimised, transport can become source  of competitive advantage for your business. We help firms optimise their transport operations so as to achieve the right balance between  cost, reliability and flexibility. Our clients are mostly manufacturing and wholesale  companies, as well as firms operating in international road transport throughout Europe.  Our services range from comprehensive consultation in international road freight transport  operations to legal advice in this field.  With over 17 years’ combined experience we have the know-how to turn transport into a  source of competitive advantage for your firm. Based in Bratislava, our firm provides services to clients throughout Slovakia and abroad.  (For firms outside the Bratislava area we prefer initial communication either by phone, e-  mail or via videocall/skype.) MISSION  Our mission is to design and optimise transport flows and costs.  We, therefore, offer our  clients individual outsourcing of partial or complete projects focused on international or  national freight transport by road. On each project we bring together the necessary  expertise capable of fulfilling even the most demanding of client requirements.  To take advantage of our know-how, contact us today for a free initial consultation, or click  on the tabs left to learn more about us, our service and customers.  Your Transron web page not optimised for tablets and smartphones
about us services our team contact clients slovensky about us
about us services our team contact clients slovensky

Freight transport consulting and outsourcing services

operation analyses and audits solution design and optimisation of road transport professional trainings of staff responsible for transport advice and consulting in selecting road transport providers advice and consulting in transport services pricing advice and consulting in organising tenders complete organisation of tenders for transport services other road transport consulting and advisory services upon request

Legal advice in freight transport

comprehensive advice other legal consulting advice in road freight transport upon agreement web page not optimised for tablets and smartphones
services
about us services our team contact clients slovensky
OUR TEAM Marek Kele  TRANSRON executive Expert consultant and specialist for international freight forwarding and road transport with  17+ years’ experience in the field. During his career in international road freight transport  management he has held various positions from line dispatcher through to top management.  He has held management positions at leading European freight forwarders, such as Gefco,  Ewals Cargo Care and Gebrueder Weiss, where he designed comprehensive transport  solutions for major global manufacturers such as Peugeot/Citroen, Arcelor Mittal, Samsung,  GM - Opel, Johnson Controls and the Lear Corporation. Through active cooperation with  these forwarders’ partners and their international branches he has accrued extensive know-  how and international contacts.  He holds a degree in Road & Public Transport Operations & Economics from Zilina University. He is fluent in English, German and Slovak, with a good passive knowledge of Russian. Mobile: (+421) 940 646 637 e-mail: kele@transron.com  web page not optimised for tablets and smartphones
our team

CONTACT

Address:          Jelačičova 1 821 08 Bratislava Slovak Republic Mobile: +421 940 646 637 e-mail: office@transron.com Corp. reg. no.:       47 924 624 Tax ID no. 2024148071 Bank details: Sberbank a.s., Bratislava Account number:  4130028405 / 3100 Registered: Companies Register District Court Bratislava I, Section: Sro, entry no. 100928/B web page not optimised for tablets and smartphones
about us services our team contact clients slovensky contact

OUR CLIENTS

XELLA Slovensko, spol. s r.o., Šaštín - Stráže SHP Harmanec a.s., Harmanec Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s., Nové Mesto nad Váhom quick-mix SK s.r.o., Veľký Meder AB-SPED s.r.o., Lednické Rovne TPD Transport s.r.o., Nové Zámky Norio International, Bratislava web page not optimised for tablets and smartphones
about us services our team contact clients slovensky clients